نت کار

نت کار | عاملیت رسمی فروش پیشگامان
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه 520436،520073،518605،520374،520375،520376،520373 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

8Mb - جشنواره یکساله
9000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,990,000 ریال
قابل پرداخت : 10,889,100 ریال
شش ماهه 9000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 18000 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

8Mb - جشنواره شش ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 3000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6000 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

8Mb - جشنواره سه ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 900,000 ریال
قابل پرداخت : 981,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

4Mb - جشنواره یکساله
1440 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,200,000 ریال
قابل پرداخت : 7,848,000 ریال
یکساله 1440 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2880 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

4Mb - جشنواره یکساله
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,500,000 ریال
قابل پرداخت : 5,995,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت پیشگامان

4Mb - جشنواره شش ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,500,000 ریال
قابل پرداخت : 2,725,000 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید